Algemene voorwaarden Leentoestel.nu

Alg. Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR, LEVERING EN VERHUUR  ||  Leentoestel.nu
 
Artikel 1  TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leentoestel.nu (hierna te noemen verhuurder) gedane offertes, met verhuurder gesloten overeenkomsten en de aan verhuurder verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “koper”, “koper/huurder” of “huurder”) zijn op transacties met verhuurder van toepassing indien verhuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen verhuurder uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd. Onder apparatuur wordt verstaan leentoestel, leentoestellen, randapparatuur en/of accessoires. Hieronder vallen ook laptops en tablets.

Artikel 2   EIGENDOM 

De gehuurde apparatuur (en accessoires) blijft eigendom van verhuurder, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitvoering van zijn bedrijf indien de huurder een zakelijke klant betreft. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.  Indien huurder verzuimt om geleverde apparatuur  te retourneren wordt de aparatuur bij huurder tegen verkoopprijs in rekening gebracht naast de huurprijs. Ook eventueel geleden schade plus handelings- en administratiekosten zal bij huurder in rekening worden gebracht. Bij het niet kunnen incasseren van de rekening via een incassobureau en gerechtsdeurwaarder zal verhuurder aangifte doen van verduistering / diefstal bij de Politie. Tevens overweegt Leentoestel.nu gegevens van de huurder te plaatsen op Social Media als de huurder niet te traceren is en/of zich schuldig maakt aan oplichting of poging tot oplichting. Bij het volledig betalen van de rekening of rekeningen wordt huurder eigenaar van het toestel of leentoestellen. Leentoestel.nu blijft eigenaar van de leentoestel(len) en kan het leentoestel of leentoestellen terugvorderen van de huurder indien de huurder niet voldoet aan zijn betaalverplichting. In dat geval zal na ontvangst van het leentoestel of leentoestellen de prijs van het in rekening gebrachte leentoestel of leentoestellen verminderd worden op het in totaalbedrag van de factuur.

Artikel 3   PRIJZEN

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door verhuurder toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 4   HUURTERMIJN EN VERLENGING

Leentoestel.nu maakt geen onderscheid tussen feestdagen, weekenddagen en werkdagen. Huurder wordt gefactureerd voor het aantal dagen dat apparatuur is gehuurd. Dit zijn de dagen dat de apparatuur is afgehaald of is bezorgd en weer retour is aangeboden. De minimale huurtermijn is 7 dagen en maximale huurtermijn is 31 dagen. Voor afloop van de huurperiode zullen wij contact met u opnemen, om te vernemen of u de huurperiode wilt verlengen. Als wij er niet in slagen contact met u te krijgen verwachten wij dat u zelf uiterlijk een week voor afloop van de periode de huur schriftelijk of telefonisch verlengt. Als dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden te verlengen. Indien na uiterlijk 90 dagen de apparatuur niet door de verhuurder is ontvangen wordt de apparatuur tegen verkoopprijs in rekening gebracht. Hierbij worden naast de kosten voor het huren extra handelingskosten in rekening gebracht van minimaal € 25,00 (25 euro). Verhuurder kan het leentoestel of leentoestellen zonder opgave van redenen terug vorderen na de maximale huurtermijn van 31 dagen. De huurder betaalt het aantal dagen totdat het leentoestel of toestellen weer in bezit van verhuurder zijn.

Artikel 5   BORG

Leentoestel.nu rekent een borgsom voor ieder leentoestel wat wij uitgeven aan onze klanten. De hoogte van de borg is afhankelijk van het type toestel wat wij u meegeven. Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. De borgsom wordt bij elk leentoestel op de website vermeld inclusief BTW. Indien wij het toestel of toestellen weer in een correcte staat terug ontvangen en direct weer kan worden ingezet bij andere klanten retourneren wij binnen 5 dagen de borgsom aan u. Indien het leentoestel of toestellen niet compleet of defect wordt ingeleverd zullen wij een bedrag van de borg aftrekken om onze kosten te dekken. Mocht u het leentoestel in zijn geheel niet inleveren dan retourneren wij uiteraard uw borg niet. Indien de hierdoor ontstane kosten voor verhuurder hoger zijn dan de borgsom dan worden deze kosten in rekening gebracht en gefactureerd (zie ook artikel 4). Onder volledige borgsom wordt verstaan het waarborgbedrag exclusief de verzendkosten. Tevens zal bij het niet niet betalen van de factuur een incassobureau worden ingeschakeld cq een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Ook zal leentoestel.nu aangifte doen van diefstal / verduistering. De aangifte wordt pas ingetrokken nadat het gehele verschuldigde bedrag is betaald.

Artikel 6   LEGITIMATIEPLICHT BIJ OPHALEN APPARATUUR

Bij het afhalen van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht. De borgsom moet vooraf zijn betaald of contact worden betaald bij het afhalen.

Artikel 7   BETALING

Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bevrijdende betaling kan alleen geschieden door algehele overmaking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, of telefonische overboeking, of op basis van incasso vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch gegenereerd en zijn de betalingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaald, heeft verhuurder het recht u over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per (gedeelte van een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen naast de 25,00 euro handelings- en administratiekosten.. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor u rekening. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 250,- (tweehondervijftig euro).

Artikel 8   STORINGEN EN DEFECTEN

Storingen en/of defecten aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden direct en maximaal binnen 24 uur na ontvangst aan verhuurder telefonisch en/of schriftelijk via e-mail gemeld. Dit geldt ook voor ontbrekende accessoires. Verhuurder zal met u afspraken maken voor een ander leentoestel of ontbrekende accessoires. Indien na controle blijkt dat het toestel een defect of storingen vertoont zal verhuurder de kosten op zich nemen voor de verzendkosten. De huurperiode gaat dan in voor het vervangende leentoestel zodra deze door huurder is ontvangen of afgehaald.
 

Artikel 9   VERZEKERING

Huurder zorgt voor een adequate verzekering van de apparatuur, indien de apparatuur zich binnen de Benelux bevindt, verleent de verzekering ook dekking voor brand en waterschade. Schade ten gevolge van diefstal en/of vermissing is uitsluitend gedekt indien sporen van braak kunnen worden aangetoond. Schade aan apparatuur op beurzen of tentoonstellingen is niet gedekt. Huurder dient in dit geval zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering. U heeft in geval van verzekerde schade aan de apparatuur een eigen risico per schadegeval van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Bij diefstal dient u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en verhuurder direct een kopie van het proces-verbaal te zenden.

Artikel 10   LEVERING VAN APPARTUUR

Zodra verhuurder de waarborgsom en de digitale huurovereenkomst heeft ontvangen wordt het bestelde leentoestel of toestellen naar huurder gestuurd. Verhuurder kan en mag de bestelde apparatuur ook versturen voordat de borgsom en huurovereenkomst zijn ontvangen. Er wordt een 3-delige simkaartadapter meegestuurd zodat u uw eigen (micro- of nano) simkaart ten alle tijde kunt gebruiken. Het leentoestel is voorzien van een opgeladen batterij zodat u gelijk gebruik kunt maken van het leentoestel. Indien een andere oplader nodig is, dan een standaardoplader met micro-usb aansluiting, wordt de benodigde oplader meegestuurd Voordat het leentoestel wordt verstuurd wordt deze eerst grondig gecontroleerd op volledigheid en goede werking. Het leentoestel wordt verstuurd in een bubbeltjesenvelop en is voorzien van een goede beschermhoes. U ontvangt een track en trace code zodat u uw bestelling kunt volgen. Het in huur geleverde apparatuur blijft eigendom van verhuurder tenzij er alsnog een koopovereenkomst wordt gesloten m.b.t. de gehuurde apparatuur. Bij verkoop van een leentoestel of toestellen geldt alleen de prijs voor het toestel of toestellen. De simkaartadapters en beschermhoes vallen niet onder de verkoop en kunnen separaat gekocht worden. In geval van ontbrekende apparatuur zal verhuurder de kosten voor vervanging in rekening brengen bij retournering van de apparatuur (zie artikel 5).

Verhuurder verstuurt de apparatuur aangetekend via dhlforyou.nl. Pakjes geadresseerd aan postbusnummers, antwoordnummers en NAPO-adressen (militaire adressen) kunnen niet door DHLFORYOU.NL bezorgd worden. Huurder verplicht zich tot het opgeven van zijn woonadres of adres van het bedrijf. Indien huurder toch een postbusnummers, antwoordnummers of NAPO-adres opgeeft tijdens de bestelling wordt het pakketje niet bezorgd. De huurder zal nogmaals opnieuw moeten bestellen met een woonadres of adres van het bedrijf. De verzendkosten voor de nieuwe verzending worden niet vergoed door verhuurder en komen voor de huurder. Dit geldt ook indien verhuurder een verkeerd adres opgeeft.

Verhuurder heeft het recht om een bestelling  zonder opgave van reden te annuleren en geen apparatur te leveren aan potentiele huurder, Het eventueel betaalde borgbedrag wordt dan uiteraard terugbetaald aan de potentiele huurder.

Artikel 11   ANNULERING

Annulering van een bestelling na betaling van het borgbedrag is mogelijk. Huurder neemt dan zsm telefonisch of schriftelijk contact op met onze klantenservice. Huurder stuurt ook een e-mail omdat verhuurder de annulering ook "zwart op wit" bevestigd willen hebben. Indien het leentoestel of toestellen nog niet naar huurder verstuurd zijn wordt € 5,00 euro handelings- en annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in mindering gebracht op  het borgbedrag dat naar de bankrekening van de verhuurder wordt overgemaakt.

Wanneer er inmiddels een verzendlabel is aangemaakt en de bestelling nog niet verstuurd is kan er nog steeds geannuleerd worden. De handelings- en annuleringskosten hiervoor bedragen dan €  10,00 euro. Deze kosten worden in mindering gebracht op  het borgbedrag dat naar de bankrekening van de verhuurder wordt overgemaakt.

Wanneer de bestelde apparatuur verstuurd is kan er geen annulering meer plaatsvinden. De minimale huurtermijn van 7 dagen wordt in rekening gebracht en in mindering gebracht op het borgbedrag, ook in het geval het leentoestel of toestellen binnen de 7 dagen weer bij de verhuurder zijn. Indien het leentoestel langer in bezit wordt gehouden dan 7 dagen dan zal de (reguliere) huurprijs en dagen behorende bij het leentoestel of leentoestellen in rekening worden gebacht.


ANNULERING BIJ RESERVEREN

Wanneer de annulering tenminste 10 dagen voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorberekend. Bij 9 tot 5 dagen, 5 tot 3 dagen, resp. 3 tot 1 dagen, 25%, 50% en 100% van de totale huursommen zoals vermeld in de ondertekende offerte worden doorgerekend. Deze kosten zullen maximaal de gesommeerde huursommen over 8 weken bedragen. 

Artikel 12   TERUGGAVE VAN DE APPARATUUR

Indien bij de installatie en/of retourneren van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht en worden verrekend met de borgsom. Indien deze kosten hoger zijn dan de borgsom dan worden deze kosten (minus het bedrag van de borgsom) apart gefactureerd. Huurder verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend terug ingeleverd worden bij verhuurder. Als huurder bij het retourneren accessoires heeft meegestuurd die van huurder zijn zoals bijvoorbeeld beschermhoes en/of geheugenkaart dan kan aan verhuurder gevraagd worden deze accessoires retourneren. Hiervoor wordt € 10,00 verzendings- en handelingskosten in rekening gebracht.

Huurder is verantwoordelijk voor retourneren van de gehuurde apparatuur. Verhuurder adviseert om de gehuurde apparatuur aangetekend en verzekerd per post te verzenden. Indien een verzending door huurder kwijtraakt is huurder verplicht om een onderzoek te laten instellen naar de zending bij de expediteur. Mocht het pakket niet bij ons binnenkomen of niet in goede orde (denk aan uiterlijke beschadigingen of defecten) zal leentoestel.nu de kosten van de schade aan je in rekening brengen.  Verhuurder zal naast de verschuldigde huurprijs ook de verkoopprijs van de gehuurde apparatuur in rekening brengen indien de gehuurde apparatuur niet bij de verhuurder wordt bezorgd of afgeleverd (zie ook artikel 4 en 5). Verhuurder zal tevens aangifte van diefstal doen indien huurder de gehuurde apparatuur niet retourneert en niet reageert op reactie(s) van verhuurder om de gehuurde apparatuur te retourneren. Zolang de factuur niet betaald is blijft de huurprijs per dag gewoon doorlopen.

Artikel 13   AANSPRAKELIJKHEID VOOR SIMKAARTEN EN GEGEVENS DIE OP UW TELEFOON STAAN OPGESLAGEN

Huurder is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zijn simkaart voor huurder het leentoestel of toestellen naar leentoestel.nu stuurt. Simkaarten kunnen persoonlijke informatie bevatten en kunnen onbevoegd gebruik van huurder zijn belminuten mogelijk maken. Als huurder nalaat om zijn simkaart te verwijderen, gaat huurder ermee akkoord dat verhuurder worden gevrijwaard van alle vorderingen, verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de simkaart of simkaarten voor of na ontvangst van het leentoestel of toestellen. Simkaarten die door verhuurder worden ontvangen worden niet teruggezonden.

Het is tevens huurder zijn verantwoordelijkheid om persoonlijke informatie van de huurder zijn leentoestel of toestellen te verwijderen. Door huurder zijn leentoestel of toestellen naar ons toe te sturen gaat huurder ermee akkoord dat verhuurder worden gevrijwaard van alle vorderingen, verliezen of schade met betrekking tot de simkaart of telefoon, alle gegevens die erop zijn opgeslagen of erin vervat zijn of op enige media gebruikt in samenhang met het leentoestel of toestellen (hetzij in de vorm van persoonlijke gegevens, SMS, foto’s, spelletjes, muziek, hetzij andere gegevens). Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of het gebruik van dergelijke gegevens.

Het is voor u niet mogelijk om enige gegevens of andere inhoud van de apparatuur te verkrijgen, opgeslagen hetzij op het toestel hetzij op de geheugenkaart, als die eenmaal is opgestuurd. We verwachten van verhuurder dat het leentoestel of toestellen volledig gewist en met de fabrieksinstellingen weer terugstuurt. Is er geen reset uitgevoerd naar de fabrieksinstellingen dan brengen we hier € 7,50 per leentoestel voor in rekening.

Voor Apple iPhones geldt tevens dat deze volledig gewist en gereset geretourneerd worden. Hierbij wordt ook het iCloud account bedoeld indien deze door huurder is geinstalleerd. Indien deze iCloud account niet verwijderd wordt door huurder wordt het leentoestel als defect beschouwd en in rekening gebracht bij huurder naast de huurprijs. De huurder ontvangt dan het defecte leentoestel en wordt eigenaar van het toestel na betaling van de factuur of facturen. Hiervoor wordt 25,00 euro handeling- en administratiekosten in rekening gebracht naast de (aangetekende) verzendkosten.

Artikel 14   VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING

1. Verhuurder neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
2. Indien een aan verhuurder verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van verhuurder  in het algemeen beperkt tot het navolgende:
* Verhuurder zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan    koper/huurder  kosten in rekening te brengen.

* Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijd

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN